July 12, 2021 By admin 0

MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Shashura Kagalkree
Country: Ecuador
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 27 February 2008
Pages: 242
PDF File Size: 11.77 Mb
ePub File Size: 18.15 Mb
ISBN: 901-4-72389-447-5
Downloads: 66967
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajibar

Indien er, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, gevaar bestaat dat bewegende delen uiteenspringen of breken bijvoorbeeld bij slijpstenenmoeten deze bewegende delen zodanig zijn gemonteerd en geplaatst dat bij een breuk de stukken worden tegengehouden. Met de hand geladen vuilniswagens met perssysteem. Machines waaraan risico’s door het heffen of verplaatsen van personen zijn verbonden, moeten zo zijn ontworpen en gebouwd dat zij aan de volgende eisen voldoen. Wanneer tijdens het gebruik van de machines kans op blikseminslag bestaat, moeten zij zodanige voorzieningen hebben dat de door de machineerichtlijn veroorzaakte elektrische ladingen naar de grond worden afgevoerd.

Er moeten maatregelen worden getroffen om de bediener in staat te stellen om te controleren of deze alarminrichtingen steeds goed blijven werken.

De machine moet zijn voorzien van signaliseringsinrichtingen wijzerplaten, signalen enz. Andere plaatsen Indien in verband met de gebruiksomstandigheden verwacht kan worden dat af en toe of regelmatig ook andere bedieners dan de bestuurder op de machine meegevoerd worden of ermee werken, moeten daarvoor passende plaatsen worden ingericht die het vervoer of het werk, zonder gevaar, met name voor vallen, mogelijk maken.

Het gaat dan met name om bedieningsplaatsen buiten de bestuurdersplaats die worden bemand door andere bedieners dan de bestuurder of waarvoor deze laatste zijn bestuurdersplaats moet verlaten om een machhinerichtlijn veilig macchinerichtlijn kunnen verrichten. De Commissie treedt zo spoedig mogelijk met de betrokken partijen in overleg. It applies machinerichtlihn products designed ey be sold or enabled in the European Union for the first time.

EUR-Lex – L – NL

De machines moeten voorzieningen bezitten die inwerken op de geleidingen of rolbanen teneinde ontsporing te machinerichtlijj. In dit laatste geval is het voldoende dat de snelheid tijdens het achteruitgaan geen gevaar oplevert voor de bestuurder.

Articles lacking reliable references from July All articles lacking reliable references Articles with too few wikilinks from March All articles with too few wikilinks Articles covered by WikiProject Wikify from March All articles covered by WikiProject Wikify Articles with multiple maintenance issues EngvarB from July Use dmy dates from July Wanneer een deel van een machine tot stilstand is gebracht, mag een eventuele verschuiving vanuit die stilstandpositie door ongeacht welke andere oorzaak dan het hanteren van de bedieningsorganen geen machinerichtlijb gevaar opleveren voor de eraan blootgestelde personen.

De verplichtingen van lid 7 gelden niet voor degenen die een verwisselbaar uitrustingsstuk als bedoeld in artikel 1 op machijerichtlijn machine of een trekker aansluiten, mits de elementen compatibel zijn en alle delen waaruit de machine na die aansluiting bestaat, zijn voorzien machinerichtlij de CE-markering en vergezeld gaan van de EG-verklaring van overeenstemming.

Schijven, trommels, kettingen en kabels De diameter van de schijven, trommels en rollen moet zijn afgestemd op de afmetingen van de kabels of kettingen waarmee zij kunnen worden uitgerust. Keuze van de beveiliging tegen gevaren in verband met bewegende delen Een afscherming of beveiligingsinrichting die wordt gebruikt met het oog op de gevaren van bewegende delen, moet worden machinerichtljjn op basis van het bestaande risico. De lidstaten mogen het in de handel brengen van veiligheidscomponenten als omschreven in artikel 1, lid 2, niet verbieden, beperken of belemmeren indien deze vergezeld gaan van de in bijlage II, deel C, bedoelde EG-verklaring van overeenstemming van de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde.

  ANGELINA AN UNAUTHORIZED BIOGRAPHY BY ANDREW MORTON PDF

Aanduidingen Wanneer dat noodzakelijk is om de veiligheid te garanderen, moeten op de drager de noodzakelijke merktekens terzake zijn aangebracht. Met name bij het gebruik van vloeistoffen, dampen en gassen moet de machine zo zijn ontworpen en gebouwd dat deze kan worden gebruikt zonder gevaar als gevolg van vullen, gebruiken, opvangen en afvoeren.

Deze onderdelen moeten zodanig bereikbaar zijn dat de desbetreffende taken op een door de bouwer omschreven wijze met de benodigde technische middelen gereedschap, meetinstrument enz.

Theory of modeling and simulation pdf download

In bijlage III is het te gebruiken model afgebeeld. De instantie die een verklaring van EG-typeonderzoek intrekt, doet hiervan mededeling aan de lidstaat die kennisgeving heeft gedaan. Views Read Edit View history. Pedalen dienen zo te zijn ontworpen, geconstrueerd en geplaatst dat zij door een bestuurder veilig met een minimum aan gevaar voor verwarring kunnen worden bediend; zij dienen voorzien te zijn van mwchinerichtlijn antisliplaag en makkelijk schoon te macyinerichtlijn zijn.

De constructie moet zodanig zijn dat zij bij omslaan de bestuurder en de eventuele bedieners die zich op de machine bevinden een beperkend vervormingsvolume DLV garandeert. Voor machines geldt bovendien dat de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde op de machine de CE-markering moet aanbrengen. Gevaar van in een machine opgesloten te geraken Machines moeten zijn ontworpen, gebouwd of uitgerust met voorzieningen die waarborgen dat een blootgestelde eeg er niet in opgesloten raakt of die hem, indien dat niet kan worden voorkomen, in staat stellen hulp te vragen.

Alarminrichting Indien de machine is uitgerust met alarminrichtingen bijvoorbeeld signaleringsmiddelen enz. Machines met geleide last en machines waarvoor de ondersteuningen van de last een welbepaalde baan volgen, moeten zijn uitgerust met inrichtingen die gevaren voor de blootgestelde personen voorkomen.

Verder moet de bediener vanaf de bedieningspost het functioneren van de onderdelen waarop hij invloed uitoefent, kunnen beheersen. Machines voor de bewerking van hout en daarmee gelijk te stellen materialen De machines voor houtbewerking en de machines voor de bewerking van materialen met fysische en technologische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van hout, zoals kurk, been, verhard rubber, harde kunststoffen en andere soortgelijke harde materialen, moeten aan onderstaande fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoen: Chemical Process Computations by Raghu Raman.

Consequently, the Machinery Directive belongs to the economic legislation. Machines met een verbrandingsmotor mogen uitsluitend zijn machinerochtlijn met een inwendige verbrandingsmotor waarbij een brandstof met lage dampspanning wordt gebruikt en elektrische vonken uitgesloten zijn.

De machines waarvan de werklast ten minste 1 kg of het kantelmoment ten minste 40 Nm bedraagt, moeten zijn uitgerust met inrichtingen die de bestuurder waarschuwen en gevaarlijke bewegingen van de last voorkomen in geval van:.

Behalve de in punt 1 gevraagde gegevens moet de gebruiksaanwijzing ook aanbevolen schoonmaak- desinfecterings- en spoelmiddelen en -methoden vermelden macchinerichtlijn alleen voor de gemakkelijk bereikbare delen, maar ook voor de gevallen waarin reiniging ter plaatse nodig is van delen waar men niet of beter niet bij kan komen, bijvoorbeeld buisleidingen.

  DIZIONARIO TEOLOGICO DUFOUR PDF

This article needs more links to other articles to help integrate it into the encyclopedia. Gecombineerde machines van de in de punten 1 tot en met 4 en in punt 7 bedoelde types voor de bewerking van hout en daarmee gelijk te stellen materialen. Gevaar door toegangspunten Steunen en handgrepen moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en geplaatst dat de bedieners ze instinctief gebruiken en daarvoor niet naar de bedieningsorganen grijpen.

Wanneer de stuurstroomkring van de machine meerdere gelijktijdige bewegingen toelaat bijvoorbeeld draaien en verplaatsen van de lastmoet de proef worden uitgevoerd onder de ongunstigste omstandigheden, hetgeen in het algemeen het geval is wanneer de bewegingen worden gecombineerd. Wanneer de veiligheid en de gezondheid van aan risico blootgestelde personen in gevaar kan komen door de gebrekkige werking van een zonder toezicht werkende machine, moet deze machine zijn uitgerust met een inrichting die een passend geluids- of lichtsignaal geeft.

De voorschriften macuinerichtlijn punt 3. Naar gelang van de beoogde toepassingen kan een reeks van waarden worden aangegeven.

Machinery Directive – Wikipedia

Wanneer zulks in verband met de werkomstandigheden mogelijk is, moeten deze bedieningsplaatsen voorzien zijn van zitplaatsen. De machine dient zodanig te zijn ontworpen dat abnormaal gebruik, indien gevaarlijk, wordt voorkomen. Bij machines waarop een draaiend werktuig kan worden gemonteerd, mag het in werking stellen van het werktuig niet mogelijk zijn wanneer de achteruitbewegingsstand is ingeschakeld, behalve indien de verplaatsing van de machine het resultaat is van de beweging van het werktuig.

Verplaatsen van machines met een bestuurder te voet Verplaatsing van een machine met eigen aandrijving en een bestuurder te voet mag alleen kunnen plaatsvinden indien de bestuurder het betrokken bedieningsorgaan daartoe in een bepaalde stand moet blijven houden.

Het schoonmaken van de inwendige delen De machine moet zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat het schoonmaken van de inwendigde delen van de machine die gevaarlijke stoffen of preparaten hebben bevat, mogelijk is zonder dat in de inwendige delen behoeft te worden doorgedrongen; ook een eventuele ontstopping moet van buitenaf kunnen worden uitgevoerd.

Bedieningsorganen Vanaf de bestuurdersplaats moet de bestuurder alle organen kunnen bedienen die nodig zijn voor de werking van de machine, behalve voor die functies welke slechts met behulp van bedieningsorganen buiten de bestuurdersplaats zonder gevaar in werking kunnen worden gesteld.

De kabels mogen alleen aan de uiteinden een splits of lus hebben; b wanneer kettingen van gelaste schalmen worden gebruikt, moeten deze van het type met korte schalmen zijn. Verlichting De voorschriften van de derde alinea van punt 1. De keuringsinstantie dient over het nodige personeel en de nodige middelen te beschikken om de met de uitvoering van de keuringen verbonden technische en administratieve taken op passende wijze te vervullen; tevens dient de keuringsinstantie toegang te hebben tot het nodige materiaal voor bijzondere keuringen.